ALGEMENE LESVOORAARDEN DJ2BE

Toepassingsgebied

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met afnemers van diensten van DJ2BE (verder te noemen: de “Cursist”), waarbij DJ2BE, gevestigd te (2516 BE) Den Haag aan de Binckhorstlaan 36 CK51, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24418769, partij is.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als DJ2BE bij het verlenen van haar diensten aan Cursisten derden heeft ingeschakeld bij de uitvoering van een opdracht.
 • De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Cursisten of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aangaan overeenkomst

 • Alle schriftelijke prijsvoorstellen en aanbiedingen van DJ2BE zijn vrijblijvend en geldig in onveranderde omstandigheden en gedurende 7 kalenderdagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als de Cursist het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is DJ2BE gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 • Het aanbod is gebaseerd op de door de Cursist verstrekte informatie, waarbij DJ2BE mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 • De verplichtingen van DJ2BE gaan nooit verder dan door DJ2BE schriftelijk is bevestigd aan de Cursist.
 • Tezamen met de opdrachtbevestiging van DJ2BE vormen deze voorwaarden de volledige overeenkomst tussen partijen. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen. Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de offerte en/of opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, gaat het bepaalde in de opdrachtbevestiging boven de offerte. Als geen opdrachtbevestiging is gestuurd, gaat de offerte boven de algemene voorwaarden.
 • Cadeaubonnen en strippenkaarten vervallen na 5 jaar vanaf het moment van uitgave.

Medewerking van de Cursist

 • De Cursist zal DJ2BE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De Cursist staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan DJ2BE verstrekte informatie, ook als deze van derden afkomstig is.
 • Als de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de Cursist zijn verplichtingen niet nakomt dan wel de door de Cursist verstrekte informatie niet voldoet aan de daaraan in deze voorwaarden gestelde eisen, dan zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Cursist en is DJ2BE bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
 • DJ2BE neemt bij de uitvoering van de opdracht een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. DJ2BE garandeert geen resultaten, omdat resultaten mede-afhankelijk zijn van de inzet en aanleg van de Cursist.
 • DJ2BE zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de Cursist, mits dit naar oordeel van DJ2BE bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 • Wanneer een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft DJ2BE het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

Uitvoering opdracht

 • De Cursist stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd systeem. Opname is nodig voor een effectieve uitvoering van de opdracht en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Door het verstrekken van een e-mailadres stemt de Cursist er mee in dat aan dit adres door DJ2BE nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes kunnen worden toegestuurd, tot u aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Het door de Cursist verstrekte (e-mail)adres wordt primair gebruikt voor communicatie. Elektronische communicatie geldt als schriftelijk. De Cursist is verantwoordelijk voor een functionerend e-mailadres en staat in voor de goede ontvangst van berichten en bijlagen hierop. De Cursist erkent dat elektronische communicatie niet altijd veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en als spam. DJ2BE is hiervoor niet aansprakelijk.
 • De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW, dat betrekking heeft op het verstrekken van informatie in e-commerce transacties, en van artikel 6:227c BW, dat betrekking heeft op de wijze waarop e-commerce transacties worden gesloten, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten als de Cursist handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • DJ2BE houdt het volledige auteursrecht op alle door haar geproduceerde teksten, afbeeldingen en andere media, die hij ten behoeve van zijn werkzaamheden voor de Cursist vervaardigt of aan de Cursist verstrekt. DJ2BE is gerechtigd om bij onvolledige of te late betaling het gebruik hiervan door of ten behoeve van de Cursist te verbieden, vermeerderd met een boete van € 250,00 per dagdeel dat de inbreuk voortduurt.
 • Als een Cursist zich seksistisch, discriminerend, bedreigend, agressief of op een andere manier onwenselijk gedraagt tegenover DJ2BE, daaraan verbonden (rechts)personen, docenten, (mede)huurders van het pand waarin DJ2BE is gevestigd, personeel van dat pand of andere derden, dan is DJ2BE gerechtigd om de lessen c.q. overeenkomst tussen partijen per direct te beëindigen, zonder dat de Cursist recht heeft op vergoeding of terugbetaling voor niet-genoten lessen of vergoeding van enige schade.
 • Bij betrokkenheid bij (een poging tot) diefstal en/of fraude, doet DJ2BE aangifte bij de politie en overhandigt zij video-opnamen van de locatie aan de politie. De Cursist stemt ermee in dat er in dit kader video-opnamen worden gemaakt.
 • Als DJ2BE en/of een verbonden docent een les niet kan geven vanwege ziekte of overmacht, dan wordt dit zo snel mogelijk aan de Cursist bekend gemaakt. DJ2BE is geenszins gehouden enige schade aan de Cursist te vergoeden, maar zal wel zo spoedig mogelijk de les opnieuw proberen in te plannen.

Annulering

 • De Cursist kan tot 24 uur voor de les annuleren via e-mail of WhatsApp. De les van de Cursist zal in dat geval in overleg opnieuw worden ingepland. Als een annulering later dan 24 uur voor de les plaatsvindt, dan vindt er geen restitutie van het lesgeld of verplaatsing van de les plaats. De les wordt dan dus volledig aan de Cursist doorberekend.

Vergoeding

 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. De uurtarieven van DJ2BE kunnen worden aangepast. Als geen vaste prijs wordt afgesproken, geldt het uurtarief van DJ2BE, zoals laatstelijk bekend gemaakt aan de Cursist.
 • Weergave van tarieven is in beginsel exclusief btw, heffingen van overheidswege en eventuele overige out-of-pocket-kosten van DJ2BE.

Betaling

 • DJ2BE zal in beginsel voorafgaand aan haar dienstverlening factureren aan Cursisten. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen te zijn betaald en ontvangen. Betaling door de Cursist dient voor aanvang van een les(pakket) door DJ2BE zijn ontvangen, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door DJ2BE aan te wijzen bankrekening. Voor zover toegestaan, zullen facturen uitsluitend digitaal worden verzonden.
 • Als de Cursist de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal zonder aanmaning 10% administratiekosten over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn. De Cursist is verplicht om bij iedere te laat betaalde factuur, de wettelijke handelsrente aan DJ2BE te vergoeden.
 • Als betaling meer dan 14 dagen uitblijft, is de Cursist tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag, met een minimum van € 100,00. Als de Cursist een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt voor buitengerechtelijke incassokosten en minimumbedrag van € 40,00, overeenkomstig het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten: https://www.rechtspraak.nl/voor-advocaten-en-juristen/reglementen-procedures-en-formulieren/civiel/paginas/staffel-buitengerechtelijke-incassokosten.aspx.
 • De vordering tot betaling van alle aan DJ2BE verschuldigde bedragen is direct en volledig opeisbaar als en zodra de Cursist jegens DJ2BE in verzuim raakt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, een beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, als bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.
 • Heeft de Cursist bezwaar tegen een factuur van DJ2BE dan geeft de Cursist dit binnen 15 kalenderdagen na dagtekening van de factuur te kennen. De Cursist heeft tot 15 kalenderdagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Als de Cursist niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de Cursist geacht de factuur te hebben aanvaard.
 • Als een declaratie niet binnen de betalingstermijn door de Cursist is voldaan kan DJ2BE, nadat de Cursist daarvan op de hoogte is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van de Cursist opschorten totdat het bedrag van de declaratie is voldaan. DJ2BE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de bovenbedoelde opschorting. De Cursist is niet zelfstandig bevoegd tot opschorting of verrekening.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van DJ2BE is verzekerd via Nationale Nederlanden. De aansprakelijkheid is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van DJ2BE wordt uitgekeerd. DJ2BE is pas tot enige betaling gehouden nadat de verzekeraar heeft uitgekeerd.
 • Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan DJ2BE betaalde bedrag in de voorgaande 12 maanden met een maximum van € 1.000.
 • DJ2BE is niet aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade.
 • DJ2BE is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden die zijn ingeschakeld door DJ2BE namens de Cursist of anderszins in het kader van de betreffende opdracht.
 • Buiten de in artikel genoemde aansprakelijkheid rust op DJ2BE geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de Cursist en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 • De Cursist vrijwaart DJ2BE voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor de Cursist.
 • Indien er schade ontstaat door toedoen van de Cursist, dan is DJ2BE gerechtigd om eerst de Cursist voor het volledige schadebedrag aan te spreken, alvorens een beroep te doen op haar eigen verzekering.
 • De Cursist vrijwaart DJ2BE voor alle aanspraken die voortvloeien uit een schending van rechten van derden die voortkomen uit enig handelen of nalaten van de Cursist. Hieronder wordt mede verstaan, aanspraken die voortkomen uit onrechtmatig handelen, inbreuk op auteursrecht en naburig recht of door het openbaar maken en verveelvoudigen van beschermd materiaal naar sociale media en distributiekanalen zoals Spotify, SoundCloud en Mixcloud.

Rechts- en forumkeuze

 • Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen DJ2BE en Cursisten.

Slotbepalingen

 • DJ2BE mag deze algemene voorwaarden (en de eventuele vertalingen daarvan) op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen dan van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen met de Cursist. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 • Deze voorwaarden worden op verzoek kosteloos (digitaal of analoog) toegezonden en liggen voorts ter inzage op het kantoor van DJ2BE.

DJ2BE

Binckhorstlaan 36 CK51
2516 BE Den Haag
T: +31658969583
W: www.dj2be.nl
E: info@dj2be.nl
IBAN: NL94 INGB 0008 4827 24
KvK: 24418769

Stuur een bericht
Verzenden via WhatsApp